رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کف و پله
#1
براي اجراي پوشش کف و پله، بايد نکات زير مورد توجه قرار گيرد:
قبل از اجراي هر نوع پوشش، بايد محلهايي را که کفسازي مي شود ، کاملاً از مواد زايد پاک نمود . هر نوع پوشش، مشخصات خاص خود را دارد که با توجه به مصالح مصرفي ، بايد م وازين فني آن رعايت شود. مصالح عمده اي که در کفپوشها به کار مي رود عبارتند از سنگ، بتن، موزائيک، انواع آجر، سراميکها، لاستيکها، انواع چوب، چوب پنبه، مواد نساجي، مواد قيري. در صورت درخواست دستگاه نظارت، پيمانکار موظف مي باشد به هزينه خود و قبل از شروع به کار، تعداد کافي نمونه براي تصويب در اختيار دستگاه نظارت قرار داده و اسناد و دلايل کافي نسبت به مناسب بودن مصالح و مرغوبيت جنس ارائه نمايد
.
1-1-17 تعريف و دامنه کاربرد
پوشش نهايي کف که روي زيرسازي انجام مي شود، کفپوش نام دارد و موارد استعمال آن در کف، قرنيز، پله ساختمانها و پياده روها مي باشد . انتخاب و کاربرد هر نوع پوشش ، بستگي مستقيم به نوع بهره برداري از آن داشته و بايد متناسب با آب و هواي منطقه و همچنين محل و محيط کار باشد . از جمله عوامل تعيين کننده، ويژگيهاي جذب صوت، نرمي، رنگ، صافي، پايداري در برابر مواد شيميايي، سايش و سهولت انجام تعميرات مي باشد
.
2-17 مصالح
مصالح مورد مصرف در پوششهاي کف و پله ها متنو ع اند. پوششهاي رايج عبارتند از آجرهاي موزائيکي پيش ساخته و درها، موزائيک سبک، موزائيک پلاستيکي، آجرهاي سيماني، سنگ، چوب، کاشي کف، پلاستيک و لاستيک . کاربرد، جنس، چگونگ ي ساخت، ابعاد و ساير مشخصات مصالح مورد استفاده در پوششهاي کف و پله ها، در فصل مصالح آمده مي باشد.

3-17 اجرا
1-3-17 پوششهاي کف
1-1-3-17 کليات
چنانچه فرش در طبقه زيرين ساختمان بوده و مستقيماً با زمين تماس دارد ، بايد داراي زيرسازي به شرح زير باشد:
پس از تسطيح کف زيرين، 25 تا 35 سانتيمتر قلوه سنگ درشت چيده و سپس روي آن يک قشر مخلوط شن و ماسه بريزند تا فواصل خالي را پر کرده و يک سانتيمتر روي تمامي سطوح را بپوشاند . عيار 200 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن ) به ضخامت 5 ) C سپس روي آن يک قشر بتن رده 16 سانتيمتر ريخته و سپس ر وي آن را فرش کنند . در صورت عدم دستيابي به سنگ قلوه و با توافق دستگاه نظارت مي توان از سنگ لاشه استفاده نمود . در ساير طبقات به منظور پر کردن فضاي بين پوشش سقف و فرش کف مي توان از مصالح سبک مانند پوکه معدني يا صنعتي به صورت بتن سبک، خرده آجر (غير از آجر جوش ) يا پوکه کوره اي استفاده کرد . بديهي مي باشد مصالح مذکور بايد عاري از هر گونه گچ، خاک، بقاياي نباتي و مواد زايد باشد . پس از تسطيح، روي لايه مذکور را با يک قشر ماسه نرم پوشانده ، براي فرش آماده مي کنند . قبل از مبادرت به پر کردن حد فاصل بين طاق و فرش ، بايد تمامي ن خاله ها، گچ، خاک، آهک و مانند اينها ، جمع آوري و به خارج کارگاه حمل شود . در صورتي که لوله هاي آب، گاز، تأسيسات و برق (اعم از پوليکا، فولاد و يا کابل ) از کف عبور مي کنند ، بايد قبلاً تدابير لازم براي محافظت آنها به عمل آمده و سپس اقدام به زيرسازي و فرش شود . در جاهايي که سطح آب زيرزميني بالاست طبق دستور دستگاه نظارت قبل از فرش کف، بايد مبادرت به انجام عايق رطوبتي نمود. قبل از کفسازي با کاشي (اعم از لعابدار يا بدون لعاب )، پارکت، موکت، فرش لاستيکي، چوب پنبه، کائوچو و نظاير آن ، عيناً بايد زيرسازي بالا انجام شود . به منظور انجام هر نوع کفپوش لاستيکي، پلاستيکي، کائوچو يي، چوبي و مانند اينها در طبقات همکف و يا در زيرزمين که فرش با زمين طبيعي به وسيله کفسازي تماس دارد ، براي جلوگيري از نفوذ رطوبت ، بايد سطح زير فرش را با عايق رطوبتي عيار 200 کيلوگرم سيمان در مترمکعب ) C مناسب عايقکاري نموده و سپس روي آن را با بتن رده 16 بتن) و يک قشر اندود ماسه سيمان 1:5 ، پوشانده و سطح صاف صيقلي ب ه وجود آورد . اين سطح صيقلي را مي توان با بتن فوق الذکر و پاشيدن سيمان و ليسه اي کردن سطح آن و همچنين به وسيله آجر سيماني يا موزائيک فرش ايجاد نمود
.
2-1-3-17 پوشش کف با آجرهاي سيماني و موزائيکي
2 سانتيمتر کار گذاشته / آجر موزائيک روي ملات سيماني به نسبت 1:3 تا 1:5 به ضخامت متوسط 5 مي شود. ملات ماسه سيمان بايد طبق استاندارد شماره 706 ايران باشد (در صورتي که قرار مي باشد ملاتي غير از ملات ماسه سيمان به کار رود، بايد مشخصات آن به تصويب دستگاه نظارت برسد. درز موزائيکها بايد منظم و باريک بوده و سطح فرش کاملاً هموار و تراز باشد ، به نحوي که پستي و بلندي و اختلاف ارتفاع در آن مشاهده نشود . آجر موزائيک نبايد لب پريده باشد ، در صورت وجود چنين نقصي، طول لب پريدگي نبايد ب يش از 4 ميليمتر و طول لب پريدگي در سطح سايش ، نبايد بيش از 2ميليمتر و حاصل ضرب اين دو عدد نبايد از 6 بيشتر باشد. در آجرهاي خيس شده ممکن مي باشد سوراخهاي 0 متري قابل ر ؤيت باشند . آجرها بايد بر اثر ضربه / ريزي مشاهده گردد ، اين سوراخها نبايد از فاصله 5جسم فلزي ، صد اي زنده اي ايجاد کنند . ميزان جذب آب حداکثر ده درصد مي باشد . موزائيک نبايد قبل از آنکه 28 روز از عمر آن بگذرد، کار گذاشته شود.خطوط درز موزائيک در اطاقهايي که مجاور و متصل به ه م و يا در مجاورت راهرو و فضاهاي ارتباطي قرار دارند ، بايد در يک امتداد باشند ، مگر در مح لهايي که ابعاد موزائيکها متفاوت باشند . سطوح زيرين که فرش کف روي آن اجرا مي شود ، بايد کاملاً تميز شده و قبل از شروع کار مرطوب شوند .موزائيک قبل از نصب، بايد حداقل 15 دقيقه در آب قرار گيرد. موزائيک اطراف کفشويها، دور کاسه توالت ها و چارچوبها و مانند اينها پس از اندازه گيري ، بايد با وسيله مناسب بريده شوند ، به نحوي که درزها يکنواخت باشد . راه رفتن روي موزائيک فرش قبل از دوغاب ريزي ممنوع مي باشد. ساختن ملات روي موزائيک فرش مجاز نمي باشد. بندهاي فرش موزائيک را با توجه به نوع کار با دوغاب سيمان و پودر سنگ يا سيمان و خاک سنگ پر مي کنند . سيمان اين دوغاب بر حسب رنگ موزائيک از سيمان پرتلند يا رنگي انتخاب مي شود . پس از گرفتن دوغاب سيمان درزها، روي سطح موزائيک دوغاب ريزي شده، ماسه نرم، خاک اره، پودر و يا خاکه سنگ پاشيده، آن را با گوني پاک مي کنند. براي تهيه يک مترمکعب دوغاب سي مان و پودر سنگ ، بايد 400 کيلوگرم سيمان، 960 کيلوگرم پودر سنگ و 483 ليتر آب اختيار کرد. براي تهيه يک مترمکعب دوغاب سيمان و خاکه سنگ ، بايد 220 کيلوگرم سيمان و 1000 کيلوگرم خاکه سنگ و 527 ليتر آب مخلوط گردد . آنچه از بقاياي تميز کردن فرش عايد مي شود ، نبايد مجد داً دردوغاب ريزي به کار رود. نصب آجرهاي موزائيکي و سيماني بدون ملات و کفپوشهاي موزائيکي درجا و شسته نصب آجرهاي موزائيکي و سيماني در فرش بام و پياده روها بر روي بستري از ماسه نرم صورت2 تا 3 سانتيمتر ماسه قرار داد . در اطراف مجراي آب روها تا / مي گيرد. در فرش بام بايد آجرها را روي 5شعاع 80 سانتيمتر به جاي ماسه از شن رودخانه اي (نخودي) استفاده مي شود . آجرهاي موزائيکي ياسيماني را مي توان به طور خشکه چين پهلوي هم قرار داد ، در اين حالت پس از نصب آجرها در سطحي1 سانتيم تر در اطراف آن تعبيه مي شود . درز ياد شده بايد / معادل 6 تا 7 مترمربع ، درز انبساطي به عرض 2با ماسه آسفالت پر شود . ساير درزها بايد با دوغاب سيمان پر شوند . در بام مي توان پس از ماسه ريزي ،موزائيک را با ملات ماسه سيمان فرش نمود که در آن صورت ملات بايد کم عيار و کم آب بوده و سعيشود که ماسه زيرين جابه جا نشود و سپس نسبت به دوغاب ريزي اقدام گردد.مشخصات و کيفيت موزائيک درجا و شسته و نيز نحوه اجراي آنها در فصل مصالح آمده هست
.
 آجرهاي موزائيکي سبک
فرش اين نوع موزائيک عيناً مانند ساير موزائيکها مي باشد و استفاده از اين نوع موزائيکها ، بايد مطابق دستور دستگاه نظارت صورت گيرد
.
 کفپوش موزائيک پلاستيکي
اين کفپوشها را غير از کفسازي معمولي مي توان روي مصالح مختلف از قبيل چوب، بتن و موزائيک کهنه اجرا کرد. جزئيات اجرايي اين نوع کفپوش عيناً مانند ساير موزائيکها مي باشد.در سطوحي که کفشو وجود دارد ، بايد کرم بندي و شيب بندي ، ا نجام و سپس از نقاط مرتفع به سمت کفشو، ريسمان کشي و آنگاه مبادرت به فرش موزائيک شود . در کف آشپزخانه، توالت و حمام ، بايد حداقل1/5 درجه شيب منظور شود . پس از ساب زني و تميزکاري، سطح موزائيک را با واکس مخصوص براق مي نمايند.

3-1-3-17 پوشش کف با سنگ
الف: کليات
قطعات سنگ بايد روي قشري از ملات کار گذاشته شده، با کمي جابه جايي با ملات تماس کامل پيدا کند و کليه درزها و فواصل سنگها با ملات پر شود . در مواقعي که دماي محيط کار يا درجه حرارت هريک از مواد و مصالح مصرفي از 5 درجه سلسيوس کمتر مي باشد ، انجام بنايي با سنگ مجازنمي باشد، مگر اينکه وسايل کافي و مجاز براي عايق نمودن محل يا گرم کردن مواد مصرفي به کار رود تا درجه حرارت از مقدار مشخص شده بالا ، کمتر نباشد . تمامي سطوح زيرين که بنايي روي آن شروع مي شود، بايد کاملاً تميز شده و قبل از شروع مرطوب شود.ملات مصرفي در بنايي با س نگ، بايد ملات ماسه سيمان از نوع مشخص شده باشد . در صورتي که نوع ملات مشخص نشده باشد ، بايد حدا قل از ملات ماسه سيمان 1:5 استفاده شود . ملات را بايدطوري پخش نمود که قبل از پوشيده شدن با سنگ ، گيرش آن آغاز نگردد . مقدار آب ملات نبايدآنقدر زياد باشد که با نصب سنگ ، ملات روان از اطراف درزهاي سنگ بيرون بزند . ملات بايدتمامي فضاي خالي بين سنگ ها را پر کند . ملات سخت شده اطراف کار ، نبايد مورد استفاده مجددقرار گيرد . در صورتي که قطعه سنگي جابه جا شود ، بايد ملات اطراف سنگهاي فرش شده و سنگ جابه جا شده ، کاملاً پاک و ملات قبل ي جمع آوري گردد . هر سنگ بايد قبل از نصب کاملاً تميز شده و در صورت لزوم در آب خيسانده شود . ترکيب و ترتيب قرار دادن سنگها، جزئيات نصب آنها وطريقه قفل و بست نمودن آن ، بايد مطابق نقشه ها و دستورات دستگاه نظارت باشد . سطح نماي سنگ در حين فرش نبايد به ملات آغشته شود . در مورد سنگهاي پلاک که سطح زيرين آنها صيقلي مي باشد ، مي توان براي چسبندگي بيشتر ملات با سنگ، به وسيله ماشين ، شيارهايي در پشت سنگ ايجاد نمود . ضخامت بندها بايد کاملاً مساوي بوده و هيچ گاه از 5 ميليمتر کمتر و از 20ميليمتر بيشتر نباشد . از نظر عايق رطوبتي کف ها، ملاحظات اجرايي قبل از نصب فرش ودستورالعملهايي که در قسمت موزائيکها توضيح داده شده ، بايد عيناً رعايت شود . در صورتي که سنگهاي کف ريشه دار باشد ، بايد قبل از نصب، نقشه سنگ چيني، نوع و اندازه بندکشي و تيشه داري يا صيقلي بودن آن به تصويب دستگاه نظارت برسد . سنگهاي ريشه دار را مي توان با ملات و يا با پخش ماسه بادي در زير آن فرش نمود.

ب: فرش با لاشه سنگ
هنگام فرش با سنگ لاشه ، فواصل و درز سنگ ها را به هر ميزان مي توان انتخاب نمود . سنگها را مي توان در رنگها و اشکال مختلف انتخاب کرد . سطوح جانبي سنگها بايد قائم باش د. استفاده ازسنگهاي بغل اره که ضخامت آنها متغير و از ضخامت مورد نظر کمتر باشد ، مجاز نيست . پس ازفرش کردن کف با لاشه سنگ، درزها با ملات سيمان 1:5 با سيمان معمولي يا سيمان رنگي وسنگدانه هاي مناسب ، پر و بندکشي مي شود . در صورتي که سطح فرش نياز به ساب داشته ب اشد،سطح ملات، بين لاشه سنگها بايد تا حدودي بلندتر از سنگ باشد ، به نحوي که کف پس ازساييدن، کاملاً تراز و يکنواخت شود . به جاي ملا ت ماسه سيمان مي توان از ملات موزائيکي با سنگهاي دانه بندي شده ريز يا درشت به رنگهاي مختلف استفاده نمود . مراحل ساب زني وبتونه کاري مانند بخشهاي قبل انجام مي شود . براي اسيدساب کردن و واکس زدن سنگها به فصل مصالح مراجعه شود. لازم به توضيح مي باشد که مشخصات فرشها، درزها و عايق رطوبتي ، بايد قبلاً توسط دستگاه نظارت ،معين و براي اجرا ابلاغ گردد.
پ: فرش با سنگهاي ريشه دار و قلوه سنگ
فرش با سنگهاي ريشه دار و قلوه سنگ که براي پياده روها و خيابانها و فضاهاي باز مورد استفاده مي باشد، در فصل محوطه سازي خواهد آمد
.
4-1-3-17 فرش با سراميک
1 يا 1:5 به ضخامت متوسط 2 : زيرسازي سراميک کاري عبارتست از يک قشر اندود ماسه سيمان 6 سانتيمتر و همچنين يک قشر اندود ت خته ماله با سيمان و خاک سنگ به ضخامت 5 ميليمتر . مقدار ملات مصرفي براي زيرسازي با احتساب افت، 7 ليتر در مترمربع مي باشد. فاصله بين قطعات سراميک 2 تا 5 ميليمتر و عموماً به طور متوسط 3 ميليمتر مي باشد که اين بندها به وسيله دوغاب پر مي شود . فرورفتگي سراميک در داخل اند ود تخته ماله اي برابر يک ميليمتر مي باشد . براي پر کردن بندها از دوغاب سيمان و پودر سنگ استفاده مي شود . دوغاب مصرف شده براي بندکشي ،همواره بيشتر از حجم فضاي خالي مي باشد، زيرا مقداري از دوغاب روي سطح سراميک باقي مي ماند که پاک شده و مصرف مجدد ندارد . حجم دوغاب مصرفي براي سراميک کاري با احتساب دورريز به ميزان يک ليتر در هر مترمربع پيشنهاد مي شود . پر کردن فواصل سراميکها با دوغاب بايد حداقل 24 ساعت پس از نصب سراميکها صورت پذيرد . پس از آنکه دوغاب سفت شد، بايد آن را به وسيله پارچه مرطوب ازسطح سراميک و کاشي پاک نمود.نصب سراميکها در روي کفهاي بتني يا شفته آهکي با ملات سيمان نيز صورت مي گيرد . براي نصب سراميک روي سطوحي مانند گچ، چوب و مواد قيري از چسبهاي آلي يا معدني استفاده مي شود.کاشي و سراميک را نبايد قبل از نصب ، مدت زيادي در آب قرار داد که زنجاب شود . فقط کافيه که کاشي را در آب فرو برده و خارج نمود. در ساختن ملات براي پوشش سراميک يا کاشي ، بايد از مصرف آهک، گچ، خاک و پودر سنگ خودداري نمود . اگر از سيمان سفيد يا رنگي براي پوشش بندها استفاده مي شود، بهتر مي باشد براي ساختن ملات از پودر کوارتز (پودر سنگ شيشه) به جاي ماسه استفاده نمود. بهترين نسبت براي مخلوط کردن سيمان سفيد و کوارتز نسبت 6:1 تا 10:1 سيمان و کوارتز مي باشد . به طور معمول در هر متر طول يا عرض در سطح کاشي و سراميک ، بايد شکاف مخصوص براي انقباض و انبساط منظور شود . اين شکاف کاملاً نظير ساير بندها بوده و در صورت لزوم ، بايد با پ ودر پلاستيکي پوشانده شود . چنانچه قبل از سراميک و کاشيکاري نيازي به عايق رطوبتي باشد ، بايد طبق دستورالعملهاي ذکر شده در بخشهاي قبل عمل شود . اگر هنگام کاشيکاري بريدن کاشي ضروري باشد ، بايد ابتدا کاشي را به اندازه مورد نظر با الماس خط انداخت و به وسيله تيغه تي ز يا قيچي مخصوص آن را در خطي کاملاً مستقيم و گونيا بريد.
5-1-3-17 پوشش کف با چوب و پوشش با پارکت
قبل از چوبکاري بايد سطح صافي را در کف بوجود آورد . در طبقات همکف و زيرزميني که فرش با زمين طبيعي به وسيله کفسازي ارتباط دارد ، بايد ب ه منظور جلوگيري از نفوذ رطوب ت، سطح زير فرش را عيار 200 کيلوگرم سيمان در مترمکعب ) C عايق بندي رطوبتي نمود و سپس روي آن را با بتن رده 16 بتن) و يک قشر اندود ماسه سيمان 1:3 يا 1:4 پوشانده و سطحي صاف و صيقلي بوجود آورد . مي توان اين سطح صاف را به وسيله فرش کف با آجر سيماني ايجاد نمود . در اين صورت لازم مي باشد يک دست ساب روي فرش انجام شود . اين زيرسازي بايد کاملاً خشک شده و کمترين آثار رطوبت که مانع چسبيدن فرش روي آن باشد ، در آن مشاهده نشود . روي سطح صاف خشک شده ، بايد با روغن اليف روغن مالي شود . پس از آن بايد سطح با دو قشر ماستيک مخصوص ، صاف و سپس فرش کف انجام شود. سطوح فرش شده با پارکت را بايد با دستگاه مخصوص ساب زده و کاملاً صيقلي نمود . چوبهاي کرمو، تابدار و چوبهاي مخلوط شده با چوب اصلي ، بايد کنده و خارج شوند . سطوحي که با فرشهاي فوق پوشيده مي شوند ، بايد در کنار ديوار به قرنيزهاي چوبي و مانند اينها ختم شوند . ارتفاع قرنيز چوبي معمولاً بين 7 تا 10 سانتيمتر مي باشد . براي نصب قرنيز بايد قبلاً در ديوار گوه هاي چوبي قيراندود يا پلاستيکي کار گذاشت. قرنيز بايد با پيچ به نحوي به ديوار متصل شود که پيچ قدري داخل قرنيز قرار گرف ته و روي آن بتونه شود . در محل تقاطع و گوشه ها، اتصال قرنيزها با يکديگر بايد به صورت فارسي بر ( 45 درجه ) باشد. قرنيزها نبايد تاب داشته باشند . قطعات قرنيزها حتي المقدور بايد بلند باشد . محل سوراخها در قرنيزها ، بايد با ماستيک کاملاً پر شده و صيقلي گردد . رنگ چوب قرنيزها بايد کاملاً يکنواخت باشد، چنا نچه قرنيزها رنگ روغن نمي شود، بايد همرنگ و از جنس چوب پارکت باشد. تيغه هاي پارکت را مي توان به اشکال مختلف، جناقي، حصيري و شطرنجي فرش نمود . انواع پارکت نظير راش، بلوط، گردو، افرا، م مرز و مانند اينهاست که از نظر کيفيت و م رغوبيت طبقه بندي مي شود . رواداري اندازه تيغه ها بستگي به درجه مرغوبيت آنها دارد که در فصل مصالح توضيح داده شده مي باشد.
الف: کفپوش الواري
در اين روش کف با تخته هاي بلند به عرض 80 تا 250 و ضخامت حدود 20 تا 40 ميليمتر فرش مي شود. اتصال آنها از پهلو و انتها با کام و زبانه مي باشد و با ميخ آهني يا چوبي به زيرسازي، نصب و محکم مي شوند.
ب: کفپوش نواري
اين کفپوش همانند کفپوش الواري مي باشد ، با اين تفاوت که تخته ها کوچکتر بوده و به شکل نوارهاي باريکي درآمده هست. پهناي تخته ها بين 75 تا 150 و ضخامت بين 10 تا 40 ميليمترمي باشد.
پ: کفپوش بلوک چوبي
بلوک چوبي نوعي پار کت ضخيم بوده و در ابعاد مختلف ساخته مي شود . معمولاً اندازه آن 50 ميليمتر مي باشد و به کمک آسفالت ماستيک بر روي کفسازي فرش مي شود . در پاره اي ×50×90100 ميليمتر يا بيشتر و به ارتفاع بين 100 تا × موارد چوب را به صورت چهارگوش به ابعاد 100 200 ميليمتر تهيه کرده ، کن ار هم نصب مي نمايند . اين فرش بيشتر در کارگاههاي ابزار دقيق وسنگين به کار مي رود. نکاتي که در مورد زيرسازي پارکتها ذکر گرديد ، بايد در زيرسازي بلوکهاي چوبي عيناً رعايت شود .فرشهاي چوبي را پس از اجرا بايد سمباده زده، صيقلي کرد و با قشري از سيلر پوشانيد و سپس با شلاک و يا وارنيش رنگ آميزي نمود . وارنيشهاي مناسب براي چوب از انواع رزينهاي پلي اورتان، فنولي و اپوکسي هستند . فرشهاي چوبي در طول بهره برداري نياز به مراقبت و نگهداري داشته و بايد سالي يک بار واکس زده شوند . استفاده از پارچه خيس براي تميز کردن پوششهاي چوب ي و ريختن آب روي آنها مجاز نمي باشد.

6-1-3-17 پوشش با پلاستيک و لاستيک
الف: کليات
رزينهاي اپوکسي براي روکش کف به کار مي روند . رزين اپوکسي به همراه رنگينه و ماده سخت کننده، مخلوط شده و به ضخامت 6 تا 12 ميليمتر روي سطح بتني يا چوبي پخش مي شود . اين مواد ممکن مي باشد ماله کشي و صاف شده و يا به صورت چين دار رها شوند . کفپوشهايي که از پلاستيک ساخته مي شوند عبارتند از موزائيکهاي پلاستيکي، روکشهاي پلاستيکي، کاشي وينيلي ساده و آزبست دار و کفپوش وينيلي فوم دار . اين کفپوشها به کمک چسب مخصوص بر روي کف ، نصب و درزهاي آن با س يمان مخصوص ب ه هم چسبانده مي شود . روي اين کفپوشها را نبايد با حلالهاي قوي تميز کرد، همچنين بايد از زدن واکس و شلاک بر روي آنها خودداري نمود.
ب: کاشي وينيلي
وينيل تايل را ب ه کمک چسبهاي مخصوص ضد آب از نوع سيمان وينيلي بر روي کف نصب مي کنند. وينيل تايل در برابر چربيها و روغنها و بسياري از اسيدها و قلياها و مشتقات نفتي به خوبي پايداري مي کند.
پ: کاشي وينيلي آزبستي
1 تا 2 ميليمتر زير فشار / اين مواد ب ه حالت گرم مخلوط شده و به صورت ورقه هايي به ضخامت 5 شکل داده مي شوند.
ت: کفپوش وينيلي فوم دار
اين کفپوشها ب ه کمک چسب مخصوص بر روي کف چسبانده شده و درزهاي آن با سيمان مخصوص به هم چسبانده مي شود . روي اين کفپوش را نبايد با حلالهاي قوي تميز کرد و از زدن واکس و شلاک و لاک بر روي آن بايد خودداري نمود . کفپوشهاي وينيلي و وينيلي آزبستي در ايران استاندارد شده که در هر مورد بايد برابر دستورالعملهاي مربوط اجرا شود.
ث: کفپوشهاي لاستيکي
کفپوشهاي لاستيکي را به کمک چسبهاي ويژه، بر روي کف مي چسبانند . کفپوش لاستيکي ، نرم و انعطاف پذير مي باشد و نسبتاً جاذب صدا مي باشد . اين کفپوشها براي کف طبقات بالاي همکف مناسب تر مي باشد. در فضاهاي باز و غير پوشيده، نبايد کفپوشهاي لاستيکي را به کار برد.

7-1-3-17 ساير پوششهاي کف
الف: کفپوشهاي چوب پنبه اي
از چوب پنبه دو نوع کفپوش ساخته مي شود ، لينوليومي و کاشي چوب پنبه اي ، در کفپوش لينوليوم ازروغن بزرک به عنوان ماده چسباننده استفاده مي شود . اين کفپوش را مي توا ن روي هر نوع کفسازي چوبي، بتني و موزائيکي چسباند ، مشروط بر آنکه خشک باشد . براي کفهاي خشک از چسب معمولي و براي کف حمام و آشپزخانه و مانند آن، از چسب ضدآب استفاده مي شود. کاشي چوب پنبه اي را با چسب مخصوص بر روي کف ، چسبانده و با غلتک سنگين مي فشارند . سپس سطح آن را سائيده، با فيلر مي پوشانند و واکس مي زنند . فرش چوب پنبه اي نرم مي باشد و به محيط احساس گرمي و آرامش مي دهد ، تا حدودي عايق صدا مي باشد ، ولي دوام آن از ديگر کفپوشها کمتر مي باشد. پايداري آن در برابر آب خوب بوده و در برابر چربيها و روغنها ضعيف مي باشد.

ب: کفپوشهاي نساجي
کفپوشهاي نساجي به دو گروه اصلي پرزدار و بدون پرز تقسيم مي شوند . نصب کفپوشهاي نساجي روشهاي گوناگون دارد . نصب با چسب به طور کامل يا در نقاط مشخص، ميخ کردن حلقه هايي که در پشت کفپوش از قبل براي اين منظور تعبيه شده به کف و اتصال کفپوش به کمک باريکه هاي چوبي و فلزي به کف، از جمله اين روشهاست . همچنين بعضي از انواع کفپوشها را مي توان بدون وسايل نصب و چسب روي کف پهن کرد . هرکدام از اين کفپوشها در برابر گرما، اسيدها، قليا ييها،ملاتها، کپک زدگي، نور مستقيم و غير مستقيم آفتاب و سائيدگي ، ويژگيهاي خود را دارا هستند . از
اين رو قبل از مبادرت به پوشش، بايد مشخصات کفپوش به تأييد دستگاه نظارت برسد.
پ: کفپوشهاي قيري
مصرف قير در کفپوش به شکل آسفالت ماستيک و کاشي آسفالتي يا آسفالت تايل مي باشد . آسفالت ماستيک را مي توان روي زيرسازي چوبي، بتني و يا فولادي اجرا کرد . هنگام استفاده ا ز کفپوشهاي قيري انجام اندود قيري (پرايمر) روي زيرسازي ضروري مي باشد . آسفالت ماستيک را مي توان با قالب گيري به صورت قطعات پيش ساخته در آورده و با چسب قيري روي زيرسازي نصب کرد.

کاشي آسفالتي
اين محصول در طرحها، نقشها و رنگهاي گوناگون ساخته مي شود و مي توان آن را روي زيرسازي چوبي، آسفالت، ماستيک يا بتن، با چسب قيري نصب کرد . سطح زيرين بايد کاملا صاف باشد . کفپوش در برابر آب پايدار مي باشد، ولي اسيدهاي آلي و حلالهاي نفتي آن را خراب مي کند.
ت: کفپوش با آجر و آجر ماسه آهکي
اين نوع کفپوش براي پوشش کف کارخانه ها، پياده روها، خيابانها، محوطه سازيها و پارکها مناسب مي باشد. آجرهاي ماسه آهکي را روي بستري از ماسه بادي يا ملات ماسه سيمان، ماسه آهک يا باتارد، فرش کرده و روي آن را دوغاب سيمان با ماسه بادي يا خاک سنگ و پودر مي ريزند تا چشمه ها و درزهاي بين آجرها پر شود. آجر را روي ب ستري از ملات ماسه سيمان، ماسه آهک يا باتارد ، فرش کرده و روي آن را دوغاب سيمان مي ريزند و يا با ملات ماسه سيمان بندکشي مي نمايند . در هره چيني پهناي بندهاي طولي و عرضي، 10 تا 15 ميليمتر و در آجرهاي قزاقي و ختا ئي و مانند آنها ، عرض بين 10 تا 20 ميليمتر مي باشد. فرش آجرها مي تواند به صورت جناقي، حصيري و يا ساده انجام شود.
ث: کفپوش منيزيتي
اين کفپوش روي چوب و بتن انجام مي شود . براي بهتر چسبيدن قبل از اندود آستر ، بهتر مي باشد توري يا رابيتس روي زيرسازي قرار داده شود . اين کفپوش نرم، ضد آتش و ضد لغزش مي باشد و در برابر آب کاملاً پايدار نمي باشد.

2-3-17 پله ها
1-2-3-17 انواع پله ها

 پله هاي موزائيکي
اين نوع پله ها به دو صورت پيش ساخته و يا در جا به کار رفته و از دو قسمت تشکيل مي شوند:
الف: قسمت زيرين که از بتن با مشخصات ذکر شده در فصل بتن ساخته مي شود . بتن مصرفي بايد از عيار 400 کيلوگرم سيمان) باشد. ) C رده 35
ب: قشر رويي مانند قشر رويي موزائيک بوده که در فصل مصالح و فرش موزائيک توضيح داده شده مي باشد. در صورتي که طول پله هاي بتني از يک متر بيشتر باشد ، بايد در آن ميلگرد فولادي به کار رود. در ساختمانهاي عمومي و پر رفت و آمد ، بايد لبه پله ها به نبشيهاي آهني (داراي شاخک در بتن) يا نبشي آلومينيومي آجدار مخصوص پله که در بتن جاسازي و نصب شده و يا با پله ريخته مي شود، مجهز باشد . پله ها ممکن مي باشد با زاويه قائمه و يا با زاويه صاف و يا لبه دار ساخته شوند . براي جلوگيري از سر خوردن بخصوص در فضاي ب از مي توان در کف پله چند شيار (چفت) ايجاد
نمود. ممکن هست بدين منظور از نوارهاي مخصوص استفاده شود . عرض کف پله و ارتفاع آن، بايد متناسب و برابر مشخصات معماري باشد . دستگاه نظارت در هر صورت ، بايد زاويه، عرض، طول، ارتفاع، چگونگي قفل و بست و سوار شدن پله ها بر روي هم را مشخص و به پيمانکار ابلاغ نمايد.

 پله هاي سنگي
سنگهايي که براي پله به کار مي رود، به شرح زير هست:
الف: سنگهاي يکپارچه که دست تراش بوده و يا به وسيله ماشين تهيه مي شوند.
ب: سنگهاي پلاک به ضخامت 2 تا 10 سانتيمتر شامل کف پله و سنگ قرنيز.
سنگهايي که د ر فضاي باز و يا پر رفت و آمد به کار مي رود ، بايد از نوع سخت و مقاوم بوده و کف پله ها تيشه اي يا کلنگي شود . در داخل و يا خارج ساختمان اگر کف پله تيشه اي نمي شود ، بايد حداقل سه رديف شيار (چفت) در پله تعبيه شود تا مانع سر خوردن گردد و يا بدين منظور نوارهاي مخصوص، تهيه و چسبانده شود . سنگ پله (کف و قرنيز ) مي تواند قائم، زاويه دار و يا لبه دار باشد که در هر حال دستگاه نظارت بايد شکل و مشخصات آن را تعيين کند.

 ساير انواع پله
پله ممکن هست از چوب، آهن، آلومينيوم و يا ساير مصالح بنايي نظير آجر ساخته شود، پله بايد در هر حال برابر نقشه و مشخصات اجرا گردد . بنا به دستور دستگاه نظارت مي توان براي پوشش کف از موکت،پلاستيک، چوب پنبه و مانند آن و براي نبش پله ها از نبشيهاي لاستيکي مخصوص پله که با چسب مخصوص چسبانده مي شوند استفاده نمود. کاربرد اين نوع مصالح در فصل مصالح آمده هست.

2-2-3-17 نصب پله
الف: زيرسازي و نصب پله
در صورتي که پله ها در طبقات باشد، نصب به چند طريق صورت مي گيرد . يکي آن که طاق پله ها قبلاً با تيرچه و بلوک، تيرآهن و طاق ضربي و يا دال بت ن آرمه اجرا شده باشد که در آن صورت ديوار جانبي کنار طاق پله بين کف تا پاگ رد يا بين دو پاگرد را بايد با ملات گچ و خاک يا ملات ماسه سيمان به ارتفاع حدود 50 سانتيمتر اندود نموده و سپس خط پله ها را روي آنها پياده و پس از کنترل، مبادرت به نصب پله ها نمود . اگر پله ها سيماني و موزائيکي پيش ساخته هست ، بايد مطابق ابعاد تعيين شده از سمت پايين به بالا نسبت به نصب آنها اقدام نمود ، در اين حالت پله ها بايد طوري نصب شوند که کف پله کمي به سمت جلو و حدود ( 1%) شيب داشته باشد . فضاي بين طاق و پله ، بايد با ملات ماسه سيمان و بتن کاملاً پر شود . به هيچ وجه براي نصب پله در پشت کار ،نبايد از گچ استفاده ن مود. چنانچه براي نصب از گچ استفا ده شده ، بايد بعداً آن را کاملاً تميز وجمع آوري نمود.در صورتي که از موزائيک درجا استفاده شود ، بايد ب ه نحوي که در قسمت مصالح ذکر شده ، ابتدازيرسازي آن با بتن ، انجام و سپس قشر رويي موزائيک شود . نصب نبشي و طرز سائيدن و صيقل دادن و بطانه کردن پله عيناً همان هست که در قسمت موزائيک شرح داده شده هست . در صورتي
که از سنگ ريشه دار استفاده مي شود، نصب آن عيناً مطابق پله موزائيکي پيش ساخته خواهد بود.چنانچه کف و قرنيز پله از سنگ پلاک و تکيه گاه آن طاق ضربي باشد، پس از خط کشي پله روي ديوار، نصب از پايين به سمت بالا انجام مي شود . ابتدا قرنيز را کار گذاشته و پشت آن را با ملات ماسه سيمان (دوغاب) پر کرده و براي اينکه قرنيز جابه جا نشود ، از کمي گچ در پاي آن استفاده مي کنيم، پس از گيرش ملات گچ ، بايد به طور کامل جمع آوري و تميز شود . قرنيز پله بايد کاملاًقائم و تراز باشد . آنگاه سنگ کف پله روي ملات ماسه سيمان به ضخامت حداقل 3 سانتيمتر نصب مي شود . سنگ پله بايد کمي به جلو شيب داشته باشد ، حدود ( 1%) و کاملاً روي ملات قرارگيرد. سنگ کف پله مي تواند حداکثر 3 سانتيمتر نس بت به سطح قرنيز خروجي داشته باشد . مي توان جلوي پله را گرد نمود که تيزي آن برطرف شود و يا در سنگ 2 تا 3 چفت تعبيه نمود . در صورت لزوم بايد زير سنگ در قسمت خروجي ، آبچکان تعبيه نمود . پله هاي بعدي به ترتيب اجرا و نصبخواهد شد . بهتر مي باشد سنگهاي کف پله يک تکه باشد و اگر دستگاه نظارت اشکالي در اس تفاده از دو يا چند تکه سنگ در کف پله نمي بيند، بايد به نحو متقضي نسبت به يکنواختي درزها عمل شود. در صورتي که روي پله ، پارکت، چوب کاري، کفپوش لاستيکي و يا پلاستيکي، موکت و مانند آن به کار مي رود، ابتدا بايد پله ها طبق خط کشي دقيقاً آجرچيني شده و سپس اندود ماسه سيمان شامل آستر و رويه اجرا شود و آنگاه پس از خشک شدن ملات، طبق دستورالعملهاي ذکر شده مبادرت به کفپوش شود.اگر پله به صورت بتن آرمه و همراه با دال اجرا مي گردد ، در آن صورت پس از آرماتورگذاري و قالب بندي، بتن ريزي به صورت پله اي اجرا مي شود و بسته به اينکه روي بتن چه نوع پوششي اجرا مي شود، بايد پيش بينيهاي لازم به عمل آيد . در صورتي که نصب پله در مکاني غير از طبقات و در فضاي باز يا سرپوشيده باشد ، مي توان پله ها را از جنس موزائيک، سنگهاي ريشه دار و يا سنگ پلاک انتخاب نمود ، در اين موارد دستورالعملهاي قبل لازم الاجرا مي باشد . براي کارگاهها و پله هاي فرار ساختمانها و مانند آن معمولاً از پله هاي فلزي مارپيچ و يا خطي استفاده مي نمايند که بايد طبق نقشه و دستورات دستگاه نظارت اجرا گردد . براي اجراي پله هاي مارپيچ، پله هاي با اسکلت چوبي و يا نصب پلاکهاي سنگي روي اسکلت فلزي و مانند اينها ، بايد مطابق نقشه و دستورات دستگاه نظارت اقدام نمود.
ب: حفظ و مراقبت پله ها تا حصول مقاومت لازم  در مورد پله هاي بتن آرمه بايد برابر دستورالعملهايي که در فصل بتن ذکر شده ، عمل شود و پس از کسب مقاومت لازم، بارگذاري و ساير عمليات صورت گيرد.  در صورتي که پله موزائيکي پيش ساخته مي باشد ، بايد پس از گذشت 28 روز مبادرت به حمل و نصب شود. پس از نصب حداقل تا 3 روز، نبايد روي پله ها رفت و آمد شود.در مورد پله هاي موزائيکي درجا حداقل پس از گذشت 14 روز مي توان روي آن رفت و آمد نمود. در مورد سنگها ي ريشه دار و يا سنگهاي پلاک حداقل پس از گذشت 3 روز از نصب ، مي توان نسبت به جمع آوري مصالح اضافي و تميز کردن پله ها و بندکشي آنها اقدام نمود. پله هاي تيشه کاري و يا کلنگي شده که در فضاهاي باز و پر رفت و آمد واقع شده اند ، هر چندسال يک بار و با از بين رفتن آثار تيشه، بايد مجدداً تيشه داري يا کلنگي شوند. در تمامي موارد بايد برابر دستورالعملهاي ذکر شده فصول بتن و ملات ، نسبت به عمل آوري ومراقبت از پله ها در برابر سرما و گرما اقدام شود. پله هاي فلزي را بعد از نصب ، بايد کاملاً تميز و سمباده زني کرده و پس از پوشش با ضد زنگ، بارنگ روغني رنگ آميزي نمود . پله هاي فلزي نصب شده در فضاي باز ، بايد هر سال رنگ آميزي شده و از زنگزدگي آنها جلوگيري شود.  پله ها بايد در برابر عوامل جوي از قبيل آفتاب و باران محافظت شوند و هر چند يک بار نسبت به بطانه کاري، روغن مالي و يا رنگ آميزي آنها اقدام شود. پله هاي چوبي، پلاستيکي ، لاستيکي و مانند آن ، بايد برابر دستورالعملهاي مربوط مورد محافظت و مراقبت قرار گيرند.

آجر نسوز نما آذرخش مخترع آجرهای ماندگار مخصوص نما کف و دکوراسیون

طرح های متنوع آجر های کف با مقامت فشاری بالا و جذب رطوبت خیلی پایین مناسب با شرایط اقلیم های متفاوت

استحکام و زیبایی پروژه های خود را با آذرخش گارانتی کنید
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان